Конкурс

 pdfTekst konkursa DAS_2020_2021_MF_Nis.pdf

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

 МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

 

о б ј а в љ у ј е

 

Конкурс за упис студената на

 ДОКТОРСКЕ академске студије

 студијски програм

  Машинско инжењерство

 

 Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма докторских академских студија Машинско инжењерствоу школској 2020/2021. године:

 - 10 студента чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, и

               - 15 самофинансирајућих студената.

 за стицање научног назива Доктор наука – машинско инжењерство из једне од следећих ужих научних области:

 - Примењена механика,

 - Енергетика и процесна техника,

 - Производно-информационе технологиjе и индустријски менаџмент,

 - Машинске конструкције, развој и инжењеринг,

 - Мехатроника и управљање системима и

 - Tранспортна техника и логистика.

 

У међународним односима ова титула одговара титули Doctor of Sciencein Mechanical Engineering (D.Sc.M.Eng.). Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научну област машинско инжењерство. Студијски програм докторских студија траје 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

 

На студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство могу се уписати:

 

  • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама,
  • зaвршeнe мастер aкaдeмскe студијe, са просечном оценом мањом од 8 (осам), у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и oствaрeнe нaучнe рaдoвe, нa нaчин урeђeн oпштим aктoм Фaкултeтa, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући квалификациони испит за упис на докторске академске студије; вредновање објављених радова кандидата и реализацију квалификационог испита врши Комисија за упис на докторске студије Факултета,
  • завршене студије у петогодишњем трајању по правилима која су ступила на снагу пре Закона о високом образовању, са просечном оценом од најмање 8 (осам), у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука.

 

Комисија за упис на докторске студије за сваког пријављеног кандидата, који испуњава услове уписа, појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија компатибилан са програмом докторских студија за које се конкурс расписује. У случају да није, Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита.

 

     Кандидати који се пријављују на конкурс, а немају обавезу полагања квалификационог испита, плаћају накнаду од 5.000,00 динара. Кандидати који се пријављују на конкурс и имају обавезу полагања квалификационог испита плаћају накнаду од 12.000,00 динара.

 

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика.

 Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа:

 

- кратку биографију,

 - очитан образац личне карте или фотокопију личне карте,

 - оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,

 - оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени,

 - списак научних и стручних радова и фотокопије радова (уколико их има),

 - доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара,

 - доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита у износу од 7.000,00 динара (за студенте за које Комисија за упис на докторске студије дефинише потребу полагања квалификационог испита).

 

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс “, позив на број 742121001).

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 105.000,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.200,00 евра.

 Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија и остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског факултета у Нишу.

 Реализацију квалификационог испита спроводи Комисија за упис на докторске академске студије. Квалификациони испит пријављени кандидати полажу из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања. Квалификациони испит се одржава најдуже седам дана по објављивању прелиминарне ранг листе.

 Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања (телефони: 018/500-620, 018/500-673 и 018/500-773) или упитом који можете послати електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Пријава на Конкурс је од 19.10.2020. до 30.10.2020. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова.

          Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 02.11.2020. године.

         Квалификациони испит за кандидате који имају обавезу полагања овог испита ће се обавити 03.11. и 04.11.2020. године са почетком од 9,00 часова.

 

            Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

 Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

 

            Коначна ранг листа ће бити објављена 05.11.2020. године.

             Упис ће се обавити 06.11.2020. године у Одсеку за наставна и студентска питања у периоду од 11 до 13 часова.

 

 

 

 

Број 612-80-200/2020                                                                   Декан

 У Нишу, 25.09.2020. год.                                               Машинског факултета        

                                                                                 др Ненад Т. Павловић, ред. проф.