Ранг листа

 КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - ДРУГИ УПИСНИ РОК

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија формира Комисија према бодовима који се рачунају на следећи начин:

- за кандидате који су завршили академске студије првог и другог нивоа, са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно остварених на њима, просек свих оцена основних академских студија и мастер академских студија, узимајући у обзир и дипломски и мастер рад, уколико за исте постоји оцена, представља број бодова које кандидат добија приликом формирања листе;

- за кандидате који су стекли VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, просечна оцена са основних студија која укључује и дипломски рад је једнака броју бодова које кандидат добија приликом формирања листе.

Тако добијеном броју бодова додају се бодови за научне радове кандидата. Број бодова по основу научних радова кандидата одређује се као једна десетина од укупног збира коефицијената за објављене радове према Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа у пољу техничко-технолошких наука, који доноси одговарајуће министарство.

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.