Упис

Упис у прву годину мастер студија врши се након објављивања коначне ранг листе.

Упис ће се обавити у четвртак и петак, 16. и 17. новембра 2023. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 10-13 часова.

Кандидат који је стекао услов за упис на факултет подноси следећа документа:

  • оверену копију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању
  • оверену копију додатка дипломе или уверење о положеним испитима
  • формулар очитане личне карте или фотокопију личне карте
  • два обрасца ШВ-20 за школску 2023/24. годину, који се купују у књижари на Машинском факултету у Нишу
  • две фотографије  (4,5*3,5)
  • признаницу на име накнаде трошкова за упис и осигурање  (у висину накнаде укључена је и цена индекса) у износу од 2000,00 дин., на ж.р. 840-1745666-63 са позивом на број 742371001 (сврха уплате "Накнада за упис")
  • доказ о уплати школарине - накнаде за студенте који се сами финансирају (школарина се може измирити у највише осам једнаких месечних рата, од чега се прва рата уплаћује приликом уписа)

Не куповати индекс!