Потребна документа

Кандидати приликом електронске пријаве на конкурс подносе следећа документа скенирана у пдф формату:

  • дипломе или уверење о завршеном предходном образовању
  • додатак дипломе или уверење о положеним испитима
  • очитана лична карта или фотокопија личне карте
  • доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс на текући рачун Факултета број 840-1745666-63 са позивом на број 742371001

 

Кандидати приликом уписа предају оверене фотокопије наведених докумената.

Кандидати који поднесу пдф докумената пријавом преко портала, а она не одговарају оргиналним документима, односно овереним фотокопијама које доносе на упис биће уклоњени са листи за упис и неће моћи да се упишу.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија: Термотехника, термоенергетика и процесна техника, Хидроенергтеика, хидраулика и пнеуматика, Производно-информационе технологије, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Мехатроника и управљање, Саобраћајно машинство, транспорт и логистика и Инжењерски менаџмент плаћају накнаду од 5.000,00 динара.