Код предмета

6327

Шифра предмета

Б.6.2-И.8-1

Година/Семестар

III/6

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање знања о мерењу механичких величина електричним путем као и стицање занања о процесирању сигнала за примену у управљачким и информационим системима.

Исход предмета

Оспособљавање за формирање мерних система и коришћење мерних инструмената при мерењу механичких величина електричним путем као и оспособљавање за дистрибуцију електричних сигнала ка управљачким и информационим јединицама.

Број часова наставе

30 предавања,  15 практична настава, 30 други облици наставе