Код предмета

6309

Шифра предмета

Б.5.3-И.5-3

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Да упозна студенте са техникама рачунарски подржаног геометријског моделирања производа и оспособи их за самосталну израду рачунарских модела машинских елемената и склопова.

Исход предмета

Студент који добије прелазну оцену на предмету разуме основне појмове везане за рачунарски подржано пројектовање производа и може самостално да креира правилно структуиране и флексибилне CAD моделе машинских делова и склопова, као и придружену техничку документацију у електронском облику.

Број часова наставе

30 предавања,  45 други облици наставе