Код предмета

6302

Шифра предмета

Б.5.2-И.4-1

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање знања из области основа конструисања за практичну примену у различитим областима машинске струке.

Исход предмета

Студент се оспособљава да одреди напонско и деформационо стање у структурним елементима машинског система, да изврши њихово димензионисање као и да изврши прорачун века трајања структурних елемената.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава