Код предмета

6330

Шифра предмета

Б.6.3-И.9-1

Година/Семестар

III/6

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са основама технологије заваривања, основама конструисања и типичним завареним машинским конструкцијама.

Исход предмета

Студент стиче основна теоријска и практична знања о конструисању и настајању заварених машинских конструкција које се најчешће користе у индустрији.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава