Код предмета

6310

Шифра предмета

Б.5.3-И.5-4

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријским основама дигиталних система и сигнала, основама рачунарске технике, софтверском подршком за анализу и пројектовање система управљања као и са применама управљачких рачунара у индустрији и техничким системима.

Исход предмета

Фундаментална знања о структури, принципима анализе и синтезе дигиталних система, рачунарском хардверу и његовој примени у системима управљања, и употреби рачунара за анализу и пројектовање СУ и на различитим нивоима аутоматизације производње (CAD, CAM, CAE, и други концепти) и градњи сложених дистрибуираних рачунарских система (SCADA и DCS система).

Број часова наставе

30 предавања,  45 други облици наставе