Код предмета

6331

Шифра предмета

Б.6.3-И.9-2

Година/Семестар

III/6

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Анализа и прорачун погонских система транспортне и саобраћајне технике.

Исход предмета

Неопходно знање за познавање, анализу и развој транспортне и саобраћајне технике.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава