Код предмета 6304
Шифра предмета Б.5.2-И.4-3
Година/Семестар III/5
ЕСПБ 6
Циљ предмета Студенти стичу основна знања из организације и функционисања производних система и фазама настајања производа од идеје до реализације. Оспособљавање студената за анализу и синтезу система управљања производних процеса.
Исход предмета Студенти стичу основна знања о производним системима за реализацијуодговарајућихтехнологија. Упознају се са принципима управљања у производним системима.
Број часова наставе 45 предавања,  30 практична настава