Код предмета

6324

Шифра предмета

Б.5.5-И.7-6

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са основним поставкама анализе и пројектовања савремених индустријских система управљања и посебно са компонентама система управљања.

Исход предмета

v

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава