Код предмета

6312

Шифра предмета

Б.5.4-И.6-1

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Програм предмета је конципиран тако да се студенти на студијском профилу Машинске конструкције, развој и инжењеринг упознају са теоријским основама, прорачуном, конструкцијама, начином функционисања и применом преносника снаге.

Исход предмета

Поред стицања основних знања из области преносника снаге, студент који положи овај предмет биће у стању да формира варијантна решења преносника према захтевима конкретног задатка, изврши избор преносника према задатим критеријумима, одреди кинематске величине и  изврши прорачуне елемената преносника.

Број часова наставе

45 предавања,  30 практична настава