Код предмета

6340

Шифра предмета

Б.6.4-И.10-3

Година/Семестар

III/6

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоријским моделима и процесима кретања материјала и робе у току производње или транспорта.

Исход предмета

Студенти стичу знање којим могу моделирати индустријске производне и складишне процесе кретања материјала, поставити редослед и трајање производних активности, увести случајан карактер догађаја.  Студенти су оспособљени да оптимизују линије кретања материјала, утврде класе распоређивања случајних догађаја, класификују редове чекања, одреде транспортне елементе робе (транспортну матрицу капацитета, матрицу празних ходова) и да саставе модел предвиђања очекиваних активности  материјалног тока.

Број часова наставе

30 предавања,  45 практична настава