Упис - Докторске академске студије

Ранг листа

pdfKonacna rang lista DAS MI drugi upisni rok

 Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског факултета у Нишу.

Реализацију квалификационог испита спроводи Комисија за упис на докторске академске студије. Квалификациони испит пријављени кандидати полажу из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања.

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Конкурс за упис студената на докторске академске студије - машинско инжењерство

pdfТекст конкурса за упис на докторске академске студије у школској 2022/23.год. (пдф)

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

о б ј а в љ у ј е

Конкурс за упис студената на

ДОКТОРСКЕ академске студије

студијски програм Машинско инжењерство

-Други уписни рок-

 

Машински факултет у Нишу уписује у прву годину студијског програма докторских академских студијаМашинско инжењерствоу школској 2022/2023. године:

- студента чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, и

-15 самофинансирајућих студената.

за стицање научног назива Доктор наука – машинско инжењерство из једне одследећих ужих научних области:

-          Производни системи и технологије,

-          Мехатроника,

-          Аутоматско управљање и роботика,

-          Теоријска и примењена механика флуида,

-          Машинске конструкције,

-          Транспортна техника и логистика,

-          Термотехника, термоенергетика и процесна техника,

-          Мотори СУС и моторна возила,

-          Теоријска и примењена механика,

-          Саобраћајно машинство,

-          Информациони системи и технологије у машинском инжењерству,

-          Биомедицинско инжењерство,

-          Материјали у машинском инжењерствуи

-          Индустријски менаџмент

У међународним односима ова титула одговара титули Doctor of Sciencein Mechanical Engineering (D.Sc.M.Eng.). Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научну област машинско инжењерство. Студијски програм докторских студија траје 3 године, односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова.Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.

На студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерствомогу се уписати:

  • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисанеакадемскестудије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквирупоља техничко-технолошких наука и општомпросечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама,
  • завршене студије у петогодишњем трајању по правилима која су ступила на снагу пре Закона о високом образовању, у оквиру поља техничко-технолошких наука, са просечном оценом од најмање 8 (осам),
  • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисанеакадемскестудије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквирупоља техничко-технолошких наука са просечном оценом мањом од 8 (осам) уколико положе квалификациони испит и/или имају објављене радовe из одговарајуће уже научне области,
  • завршене студије у петогодишњем трајању по правилима која су ступила на снагу пре Закона о високом образовању, у оквиру поља техничко-технолошких наука, са просечном оценом мањом од 8 (осам) уколико положе квалификациони испит и/или имају објављене радовe из одговарајуће уже научне области.

Комисија за упис на докторске студије за сваког пријављеног кандидата, који испуњава услове уписа, појединачно утврђује да ли је програм свршених академских студија компатибилан са програмом докторских студија за које се конкурс расписује. У случају да није,Комисија за те кандидате прописује полагање квалификационог испита.Вредновање објављених радова кандидата и реализацију квалификационог испита врши Комисија за упис на докторске академске студије Факултета.

            Кандидати који се пријављују на конкурс, а немају обавезу полагања квалификационог испита, плаћају накнаду од 5.000,00 динара. Кандидати који се пријављују на конкурс и имају обавезу полагања квалификационог испита плаћају накнаду од 12.000,00 динара.

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика.

Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа:

- кратку биографију,

- очитан образац личне карте или фотокопију личне карте,

- оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,

- оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени,

- списак научних и стручних радова и фотокопије радова (уколико их има),

- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара,

- доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита у износу од 7.000,00 динара (за студенте за које Комисија за упис на докторске студије дефинише потребу полагања квалификационог испита).

Уплатe се могу извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за пријаву на конкурс “, позив на број 742121001).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 105.000,00 динара. Висина школарине за студенте страног држављанства износи 2.200,00 евра.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на претходним нивоима студија и остварених научних резултата, сагласно Правилнику о докторским студијама Машинског факултета у Нишу.

Квалификациони испит пријављени кандидати полажу из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају претходним степенима образовања. Квалификациони испит се одржава најдуже седам дана по објављивањупрелиминарне ранг листе.

Све додатне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања (телефони: 018/500-620, 018/500-673 и 018/500-773)или упитом који можете послати електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Пријава на Конкурс је од 09.11.2022. до 18.11.2022. године у Одсеку за наставна и студентска питања, у периоду од 11,00 до 13,00 часова.

            Квалификациони испит за кандидате који имају обавезу полагања овог испита обавиће се 21.11. и 22.11.2022. године са почетком од 9,00 часова.

            Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 22.11.2022. године до 18,00 часова.

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

            Коначна ранг листа ће бити објављена 24.11.2022. године.

            Упис ће се обавити 25.11.2022. године у Одсеку за наставна и студентска питања у периоду од 10,00 до 13,00 часова.

Број 612-80-365/2022                                                                      Декан

У Нишу, 08.11.2022. год.                                                    Машинског факултета

                                                                                         

                                                                                         др Горан Јаневски, ред. проф.

 

 

Квалификациони испит

Квалификациони испит за кандидате који имају обавезу полагања овог испита ће се обавити

21. 11. и 22. 11. 2022. године

са почетком од 9 часова.

Важни датуми

Пријављивање кандидата   од 09.11.2022. до 18.11.2022., од 11-13 часова

   Квалификациони испит    21.11. и 22. 11.2022.год.

  Прелиминарна ранг листа  22.11.2022.

Коначна ранг листа    24.11.2022.

Упис кандидата 25.11. 2022. од 10-13 часова

Конкурс

Конкурс за докторске студије ће бити објављен врло брзо.