Пријемни испит

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ у просторијама Машинског факултета у Нишу.

Пријемну испит ће се одржати 1. јула 2022.године у 10:00 сати

 

 

Распоред кандидата по салама за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу Факултета након објављивања конкурса. Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита дођу најкасније 15 минута пре почетка испита и са собом понесу важећи документ за идентификацију (лична карта или пасош).

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњим школама у четворогодишњем трајању.

На сајту факултета можете наћи примере пријемних испита из предходних година.

У скриптарници Машинског факултета можете купити Збирку решених задатака са пријемних испита из предходних година. Збирка решених задатака са пријемних испита се може видети и на линку ЗБИРКА ЗАДАТАКА.

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете и науке из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање технике, односно на међународним такмичењима из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање технике, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максималан број бодова са пријемног испита - 60 бодова. Такође, победници дисциплина у одговарајућим такмичењима средњих машинских школа на регионалном нивоу по том основу добијају максимално 30 бодова.

Кандидати који су у првом конкурсном року положили пријемни испит из Математике на другим факултетима у Србији, могу се уписати уз доказ о положеном пријемном испиту.

 

Општа правила о полагању пријемног испита:

 1. Испит је писмени и траје 2,5 сата (150 минута) ефективно.
 2. На испит треба понети само документ за идентификацију (лична карта или пасош) и хемијску оловку.
 3. Текст задатка, свеску за израду задатака и образац за одговоре, кандидат добија у сали.
 4. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО склонити са стола, тако да на столу остане само хемијска оловка, потврда о пријави и материјал добијен од дежурног.
 5. На испиту је забрањено уношење и коришћење било каквих додатних помагала (мобилних телефона, џепних рачунара и слично). За време испита није дозвољено пушење.
 6. У радној свесци, на делу који је за то предвиђен, кандидат уписује презиме, име једног родитеља (као на пријавном листу), своје име и број пријаве са потврде о пријави.
 7. Пре почетка испита дежурни проверава идентитет кандидата као и податке које је кандидат уписао на обрасцу за одговоре.
 8. Кандидат НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који други знак у радној свесци осим онога што је предвиђено. Кандидат који НА БИЛО КОЈИ НАЧИН додатно означи радну сцеску образац за одговоре биће дисквалификован.
 9. Број задатака на испиту је 5. Кандидат решава задатке у свесци. Тачно урађен задатак доноси кандидату 12 бода.
 10. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и дисквалификовани.
 11. Када кандидат сматра да је завршио испит, позива дежурног дизањем руке.
 12. Излазак из сале је дозвољен најраније пола сата после почетка испита, уз обавезну предају радне свеске. Излазак из сале није дозвољен 15 минута пре краја испита. Повратак у салу није дозвољен.
 13. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када сме да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не сме да се напушта сала, добиће се у сали непосредно пре почетка испита.