Конкурс

Објављен је конкурс за упис на Основне академске студије студијских програма Машинско ижењерство и Инжењерски менаџмент за школску 2020/21.годину.

Конкурс можете погледати на страници pdfТЕКСТ КОНКУРСА.

 

Машински факултет у Нишу уписује у I годину основних академских студија школске 2020/2021. године:

Студијски програм Финансирање из буџета РС Самофинансирање Програм афирмативне мере уписа
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 210 30

9*

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 60 40

 

*) Влада Републике Србије је донела одлуку05 број 612-4073/2020од 21. маја 2020. године о броју студената за упис у прву годину основних академских студија за школску 2020/2021. годину, која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије, број 76/2020 од 21.05.2020. године; укупним бројем студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и: 3 особе са инвалидитетом, 3 припадника ромске националности и 3 држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству.

Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија, који вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер машинства.

Студијски програм Инжењерски менаџмент основних академских студија, који вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер менаџмента.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријављивање кандидата обавиће се 22., 23., 24., 25., 26. и 27. јуна 2020. године на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална докумета, а уз пријавни лист предају доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита и фотокопије:

            - сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

            - диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

            - формулар очитане електронске личне карте (лична карта на увид).

Сви кандидати за упис на Основне академске студије морају пре предаје докумената на Конкурс за упис да креирају налог на сајту факутета и унесу своје основне податке.У циљу попуњавања електронске пријаве. кандидат треба да направи налог користећи адресу своје е-поште. Ова процедура је обавезна, олакшава процес пријаве кандидата и смањује шансу да дође до грешке приликом уписа. За све кандидате за упис који не унесу своје податке биће обезбеђено пријавно место са рачунаром, где ће непосредно пре пријаве за упис моћи да обаве регистрацију и попуне своје податке. Регистрација кандидата и електронска пријава ће бити омогућена почев од 15. јуна 2020.год. на адреси upis.masfak.ni.ac.rs. О начину подношења докумената ћете бити информисани приликом електронске пријаве и путем е-поште.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

-   изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине;

-   препоруку Националног савета ромске националне мањине.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, прилажу и један од следећих докумената:

-       решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,

-       решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,

-       мишљење Интерресорне комисије, и

-       препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 3.500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за полагање пријемног испита“, позив на број 742121001).

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ у понедељак, 29. јуна 2020. године у 10h у просторијама Машинског факултета у Нишу.

Распоред кандидата по салама за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу Факултета 29. јуна 2020. године у 800. Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита дођу најкасније 945 и са собом понесу важећи документ за идентификацију (лична карта или пасош).

На основу општег успеха у средњој школи кандидат може остварити од 16 до 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС из математике, не полажу пријемни испит већ по том основу стичу максимални број (60) бодова са пријемног испита.

Кандидати који су као ученици средње школе освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање технике, не морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити максимално 40 бодова. Такође, победници дисциплина у одговарајућим такмичењима средњих машинских школа на регионалном нивоу не морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити максимално 30 бодова. Кандидати који по наведеним основима не полажу пријемни испит, уз пријаву на конкурс и прописану документацију, прилажу и потврду надлежне институције о оствареним резултатима на такмичењуи плаћају накнаду од 1500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за признавање пријемног испита“, позив на број 742121001).

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.

Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата и објављује је их на огласној табли и интернет страни Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис.

Прелиминарна јединствена ранг листа биће објављена 29. јуна 2020.године у 18 часова а коначна ранг листа 02. јула 2020. године.

После завршеног полагања пријемних испита кандидати који су конкурисали за упис у оквиру Програма афирмативне мере уписа и положили пријемни испит, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе и утврђено конкурсом за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Упис кандидата који су испунили тражене услове вршиће се 03., 04. и 06. јула 2020. године.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа, а на његово место може бити уписан први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије.

Висина накнаде за упис на Факултет износи 2.500,00 динара(у износ је укључена цена индекса и обавезно осигурање студената за школску2020-21. годину). Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за упис“, позив на број 742121001).

Уколико на једном од студијских програма основних академских студија на Машинском факултету у Нишу у школској 2020/21. године не буде попуњен број студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије са другог студијског програма основних академских студија Машинског факултета у Нишу, и то до укупног броја од 270 студенатана основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 612-4073/2020од 21. маја 2020. године.

           

Школарина за самофинансирајуће студенте на студијском програму Машинско инжењерство износи 45.000,00 динара а за самофинансирајуће студенте на студијском програму Инжењерски менаџмент 60.000,00 динара.     

Школарина за студенте стране држављане износи 2.000,00 евра у динарској противвредности.

Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања Факултета (телефони: 018/500-773 и 018/500-673).

           Бр. 612-80-75/2020

У Нишу, 25.мај 2020.год.

ДеканМашинског факултета у Нишу   

________________________________  

др Ненад Т. Павловић, ред. проф.