Конкурс

Текст Конкурса (PDF)

Машински факултет у Нишу уписује у I годину основних академских студија школске 2024/2025. године:

 

Студијски програм

Финансирање из буџета РС

Самофинансирање

Програм афирмативне мере уписа

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

          55

61

8*

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

          16

6

 

*) Влада Републике Србије је донела одлуку 05 број  612-4796/2024  06. јуна 2024. године о броју студената за упис у прву годину основних академских студија за школску 2024/2025. годину, која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије, број 50 од 07. јуна 2024. године; укупним бројем студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и: 3 особе са инвалидитетом, 3 припадника ромске националности и 3 држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години средњу школу завршили у иностранству.

Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија, који вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер машинства.

Студијски програм Инжењерски менаџмент основних академских студија, који вреди 240 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер менаџмента.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Пријављивање кандидата обавиће се 02.- 05. септембра 2024. године до 13h. Кандидати се могу пријавити, пре свега електронским путем (online) или на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 10h до 13h часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс су у обавези да приложе:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • формулар очитане електронске личне карте или копију личне карте,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати се пријављују електронски (online), а потребна документа прилажу у pdf формату. Регистрација кандидата и електронска пријава ће бити омогућена на адреси masfak.prijemni.edu.rs

Оверене фотокопије кандидати ће приложити приликом уписа.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

  • изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине;
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, прилажу и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
  • мишљење Интерресорне комисије, и
  • препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање  утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

Кандидат који жели да се упише као припадник српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора), приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, високошколској установи подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

Модели изјава налазе се на интернет страници Машинског факултета:

http://www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/sn-vn-d-s-s-udi/n-urs

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита, по студијском програму, износи 3.500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за полагање пријемног испита“, позив на број 742371001).

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ у уторак, 10. септембра 2024. године у 10h у просторијама Машинског факултета у Нишу.

Распоред кандидата по салама за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу Факултета 10. септембра 2024. године у 800. Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита дођу најкасније у 945 и са собом понесу важећи документ за идентификацију (лична карта или пасош).

Кандидати који су пријемни испит из предмета Математика положили на некој другој акредитованој високошколској установи, за упис школске 2024/25. године, могу конкурисати за упис на Машинском факултету у Нишу без поновног полагања пријемног испита. Пријемни испит се третира као положен уколико је кандидат остварио нормирано минимум 14 поена од максималних 60.

Кандидати који по овом основу не полажу пријемни испит, уз пријаву на конкурс и прописану документацију прилажу и потврду акредитоване високошколске институције о положеном пријемном испиту и плаћају накнаду од 3500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за признавање пријемног испита“, позив на број 742371001).

На основу општег успеха у средњој школи кандидат може остварити од 16 до 40 бодова. На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова. 

Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС из математике, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу максимални број (60) бодова са пријемног испита.

Кандидати који су као ученици средње школе, осим кандидата из претходног става, освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање технике, не морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити максимално 40 бодова. Такође, победници дисциплина у одговарајућим такмичењима средњих машинских школа на регионалном нивоу не морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити максимално 30 бодова. Кандидати који по наведеним основима не полажу пријемни испит, уз пријаву на конкурс и прописану документацију, прилажу и потврду надлежне институције о оствареним резултатима на такмичењу и плаћају накнаду од 3500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за признавање пријемног испита“, позив на број 742371001).

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.

Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата и објављује је их на огласној табли и интернет страни Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од дана објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. 

Ранг листа биће објављена 10. септембра 2024. године до 18 часова, а коначна ранг листа  12. септембра  2024. године до 15,00 часова. 

После завршеног полагања пријемних испита кандидати који су конкурисали за упис у оквиру Програма афирмативне мере уписа и положили пријемни испит, рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе и утврђено конкурсом за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Упис кандидата који су испунили тражене услове вршиће се у понедељак 16. септембра 2024. године у периоду од 10h до 13h.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа, а на његово место може бити уписан први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије.

Висина накнаде за упис на Факултет износи 2.000,00 динара (у износ је укључена цена индекса и обавезно осигурање студената за школску 2023/24. годину). Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за упис“, позив на број 742371001).

Уколико на једном од студијских програма основних академских студија на Машинском факултету у Нишу у школској 2024/25. године не буде попуњен број студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије са другог студијског програма основних академских студија Машинског факултета у Нишу, и то до укупног броја од 270 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број  612-4796/2024  06. јуна 2024. године.

Школарина за самофинансирајуће студенте на студијском програму  Машинско инжењерство износи 55.000,00 динара а за самофинансирајуће студенте на студијском програму  Инжењерски менаџмент 65.000,00 динара.

Школарина за студенте стране држављане износи 2.000,00 евра у динарској противвредности.

Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања Факултета (телефони: 018/500-773 и 018/500-673).

 Бр. 612-80-115/2024

У Нишу, 17. јул 2024.год.

Декан Машинског факултета у Нишу   

________________________________       

др Горан Јаневски, ред. проф.     

 

    

Кандидати који се уписују у оквиру Програма афирмативне мере прилажу и један од следећих докумената:

Изјава - припадник Ромске националне мањине

Изјава - припадник Српске националне мањине

Препорука националног савета припадника Ромске националне мањине