Упис

Упис кандидата ће се обавити 11. септембра 2023. године од 10hдо 13h на шалтерима Одсека за наставна и студентска питања.

 Кандидат који је стекао услов за упис на факултет подноси следећа документа:

  • оверене фотокопије сведочанства и диплома средње школе (уколико је приликом пријаве кандидат поднео фотокопије)
  • два обрасца ШВ-20 за школску 2023/24  годину (купују се у књижари на факултету)
  • две фотографије  (4,5*3,5)
  • признаницу на име накнаде трошкова за упис и осигурање  (у висину накнаде укључена је и цена индекса); уплата од 2000,00 дин. на ж.р. 840-1745666-63 (сврха уплате "Накнада за упис", позив на број 742371001)
  • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају (школарина се може измирити у највише осам једнаких месечних рата, од чега се прва рата уплаћује приликом уписа)

Не куповати индекс!

Упис у прву годину основних студија врши се након објављивања коначне ранг листе.

Комисија утврђује јединствену ранг листу и за кандидате који се финансирају из буџета и за оне који сами плаћају школарину. Место на ранг листи и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сами плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Факултет, а има више од 50 бода.

Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен овим конкурсом за Факултет, а укупно има више од 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на ранг листи, у времену које ће бити објављено.

Уколико буде слободних места за упис, на њих могу да конкуришу и кандидати са бројем бодова оствареним на пријемном испиту из математике на неком другом факултету. Потребно је да такви кандидати донесу одговарајућу потврду о оствареном успеху на том пријемном испиту.

 

Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу се уписати до 2% преко броја утврђеног за упис.