Потребна документа

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају  следећа документа:

  • копије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
  • копија диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
  • формулар очитане електронске личне карте или копију личне карте
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Кандидати који остваре услове за упис приликом уписа су у обавези да Факултету доставе оверене фотокопије докумената или  оригинална документа.

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита, по студијском програму, износи 3.500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате "Накнада за полагање пријемног испита") са позивом на број 742371001.

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа прирпадника ромске нционалне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

  • изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
  • мишљење Интерресорне комисије
  • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидатима којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање)

Кандидат који жели да се упише као припадник српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора),приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, високошколској установи подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

Модели изјава налазе се на интернет страници Машинског факултета:

http://www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/sn-vn-d-s-s-udi/n-urs