Потребна документа

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који се добија на шалтерима Службе за студентска питања, предају  фотокопије следећих докумената:

 • копије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • копија диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • формулар очитане електронске личне карте (лична карта на увид)
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа прирпадника ромске нционалне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

 • изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине
 •  

 

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
 • мишљење Интерресорне комисије
 • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидатима којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање)

 

Приликом уписа сви кандидати су у обавези да Факултету доставе оригинална документа или оверене фотокопије докумената.

 

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 3.500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате  "Накнада за полагање пријемног испита", позив на број 742121001).