Ранг листа

Коначне ранг листе (Други уписни рок)

ОАС Машинско инжењерство

ОАС  Инжењерски менаџмент

ОАС Машинско инжењерство ( афирмативне мере ) 

 

Формирање ранг листе и начин бодовања

Избор кандидата за упис у прву годину Основних академских студија обавља се на основу резултата постигнутих на пријемном испиту и општег успеха постигнутог у средњој школи.

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеном начину бодовања. Кандидат може да освоји укупно највише 100 (сто) бодова.

На квалификационом испиту кандидат може максимално да стекне 60 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се број бодова који се добија као збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Просечна оцена у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале

Коначна ранг листа и статус у коме кандидат може бити уписан на студије

Комисија утврђује јединствену ранг листу и за кандидате који се финансирају из буџета и за оне који сами плаћају школарину. Место на ранг листи и укупан број постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину Основних академских студија, као и то да ли ће бити финансиран из буџета, или ће сам плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за Факултет, а има више од 50 бода.

Кандидат може бити уписан као студент који сам плаћа школарину уколико се на ранг листи налази до броја одобреног за упис студената који сами плаћају школарину, а који је одређен овим конкурсом за Факултет, а укупно има више од 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, може се уписати уместо њега други кандидат, а према редоследу на ранг листи, у времену које ће бити објављено.