Код предмета

6202

Шифра предмета

Б.3.2-И.1

Година/Семестар

I I /3

ЕСПБ

2

Циљ предмета

Савладавање основних граматичких структура енглеског језика и оспособљавање студената за базичну комуникацију.

Исход предмета

Студенти ће бити у могућности да се служе говорним и писаним енглеским језиком у једноставнијим, свакодневним ситуацијама.

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава