Код предмета

6207

Шифра предмета

Б.3.5-О.14

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Студенти стичу теоријска и практична знања из производних технологија.

Исход предмета

Студенти оспособљени за пројектовање технологија обраде и прорачуне који се односе на процесе обраде.

Број часова наставе

30 предавања,  45 практична настава