Код предмета

6204

Шифра предмета

Б.3.2-И.1

Година/Семестар

I I /3

ЕСПБ

2

Циљ предмета

Знања, вештине и способности комуникације на руском језику како у писаном тако и у говорном језику у оквиру који је предвиђен програмом.

Исход предмета

Оспособљавање студената за самостално коришћење руског језика, разумевање и сналажење у различитим ситуацијама; на европском нивоу А2.

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава