Код предмета

6209

Шифра предмета

Б.3.5-И 2-2

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

4

Циљ предмета

Кроз овај предмет студенти стичу теоријске и практичне основе о елементима инжењерске економије. Циљ предмета је указати на улогу инжењера у пословању предузећа и у том контексту упознати студенте са основама економије и елементима ефикасног инжењерског одлучивања, са посебним нагласком на детерминанте инжењерско-инвестиционих пројеката и методе оцене њихове оправданости и економске ефикасности.

Исход предмета

Разумевање теорије добити, теорије трошкова, новчаних токова, инвестиција и инжењерског одлучивања

Самостално решавање проблема из области инжењерске економије

Способност самосталне анализе и оцене оправданости инжењерско-инвестиционих пројеката.

Број часова наставе

30 предавања,  30 практична настава