Код предмета

6215

Шифра предмета

Б.4.4-О.17

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријским основама, конструкционим облицима, прорачуном, принципима израде, начином функционисања и применом машинских елемената

Исход предмета

Студент који положи овај предмет биће у стању да:

§  Добије све предуслове за успешно конструисање машина и уређаја;

§  Решава практичне проблеме прорачуна и конструкционог извођења;

Користи ISO и EN стандарде код избора машинских елемената и делова.

Број часова наставе

30 предавања,  15 практична настава, 15 други облици наставе