Код предмета

6211

Шифра предмета

Б.4.1-И.3

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

2

Циљ предмета

Овладавање стручном терминологијом из области машинства.

Исход предмета

Да се студенти оспособе да преводе стручне текстове. Да користе страну стручну и научну литературу и да комуницирају на стручном нивоу.

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава