Код предмета

6201

Шифра предмета

Б.3.1-О.1

Година/Семестар

I I /3

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Да студенти овладају теоријским знањем из геометрије кретања, геометрије преносника и елемената механизама.

Исход предмета

Оспособљавање студената за праћење предавања из Динамике, Машинских елемената, Механике флуида и Теорије механизама.

Број часова наставе

30 предавања,  30 практична настава