Код предмета

6301

Шифра предмета

Б.5.1-О.19

Година/Семестар

III/5

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Овладавање теоријским принципима осцилаторних кретања материјалних система и примена у решавању инжењерских проблема образовањем модела различитих реалних система.

Исход предмета

Способност студента да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме.

Број часова наставе

30 предавања,  30 практична настава