Код предмета

6205

Шифра предмета

Б.3.3-O.12

Година/Семестар

I I /3

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријским основама, конструкционим облицима, прорачуном, принципима израде, начином функционисања и применом машинских елемената

Исход предмета

Студент који положи овај предмет биће у стању да:

§  Добије све предуслове за успешно конструисање машина и уређаја;

§  Решава практичне проблеме прорачуна и конструкционог извођења;

§  Користи ISO и EN стандарде код избора машинских елемената и делова

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава