Код предмета

6213

Шифра предмета

Б.4.2-О.15

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Да студенти овладају теоријским знањем из основних, општих закона, принципа механике, геометрије маса и кретања крутих тела.

Исход предмета

Оспособљавање студената за праћење предавања из Механике флуида, Термодинамике, Машинских конструкција, Теорије осцилација и Теорије механизама.

Број часова наставе

45 предавања,  45 практична настава