Код предмета

6203

Шифра предмета

Б.3.2-И.1

Година/Семестар

I I /3

ЕСПБ

2

Циљ предмета

Да се студенти упознају са основама немачког језика, са граматиком и изговором.

Исход предмета

Да се студенти оспособе да могу да остваре општу комуникацију на немачком језику.

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава