Код предмета

6206

Шифра предмета

Б.3.4-О.13

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Овај предмет је надоградња претходних математичких предмета и упознаје студенте са теоријом поља, теоријом комплексних функција, Лапласовом трансформацијом  и диференцијалним једначинама вишег реда са циљем  добију неопходна знања и методе за проучавање инжењерских предмета (механика, аутоматика, термодинамика,...)

Исход предмета

Студент је оспособљен да користи знања и методе на основу којих може математичким апаратом да опишу динамику различитих структура (кретање и процесе).

Број часова наставе

45 предавања,  45 практична настава