Код предмета

6210

Шифра предмета

Б.4.1-И.3

Година/Семестар

II/4

ЕСПБ

2

Циљ предмета

Савладавање основних термина из области технике и технологије у сврху формирања стручне основе за даље савладавање енглеског за посебне академске потребе уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и страног језика струке и почетак оспособљавања студената за самостално коришћење научне и стручне литературе

Исход предмета

Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе стручне текстове, стекну навику коришћења штампаних и интернет извора (литературе, речника, ...), као и унапреде своје опште познавање енглеског језика, нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку

Број часова наставе

15 предавања,  15 практична настава