Код предмета

6208

Шифра предмета

Б.3.6-И2-1

Година/Семестар

II/3

ЕСПБ

4

Циљ предмета

Упознавање са основним функцијама менаџмента и савременим алатима и методама које менаџери користе у глобалном конкурентском окружењу. Стицање основних знања из области менаџмента, која се односе на планирање, организовање, кадровирање, вођење, комуникацију, радну мотивацију, одлучивање и контролу. Упознавање са примерима из производних и других организација, што омогућава боље разумевање значаја инжењерског менаџмента и упознавање са новим технологијама за доношење одлука и решавање проблема.

Исход предмета

Овладавање знањима из области менаџмента и способност студената да учествују у процесима управљања, као и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду. Студенти оспособљени за управљање процесима и за доношење одлука, уз коришћење савремених метода и алата менаџмента.

Број часова наставе

30 предавања,  30 практична настава