Потребна документа

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који се добија на шалтерима Службе за студентска питања, предају  фотокопије следећих докумената:

  • копије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
  • копија диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
  • формулар очитане електронске личне карте (лична карта на увид)
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа прирпадника ромске нционалне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и следећа документа:

  • изјаву кандидата у писаној форми да је ромске националности
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине

Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и прописане документације, прилажу и један од следећих докумената:

  • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
  • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
  • мишљење Интерресорне комисије
  • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидатима којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање)

Кандидат који жели да се упише као припадник српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора),приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, високошколској установи подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

Модели изјава налазе се на интернет страници Машинског факултета:

http://www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/sn-vn-d-s-s-udi/n-urs

Приликом уписа сви кандидати су у обавези да Факултету доставе оригинална документа или оверене фотокопије докумената.

Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 3.500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате  "Накнада за полагање пријемног испита", позив на број 742121001).