Код предмета

6407

Шифра предмета

Б.7.4-И. 12-4

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање потребних знања и вештина за ефикасно организовање, управљање, вођење, праћење и побољшање процеса у индустрији.

Исход предмета

Способност машинског инжењера да учествује у процесима управљања и спремност примене стечених знања у инжењерској делатности и теоријском раду.

Број часова наставе

45  предавања, 30  вежбања