Код предмета

6405

Шифра предмета

Б.7.4-И. 12-2

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Анализа основних функција, процеса и структуре предузећа.

Исход предмета

Познавање логистике функционисања предузећа.

Број часова наставе

45  предавања, 30  вежбања