Код предмета

6425

Шифра предмета

Б.7.6-И.14-1

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање знања из области поузданости машинских система и стварање могућности за практичну примену тих знања у свим активностима будућих машинских инжењера где је то неопходно.

Исход предмета

Поред стицања основних знања из теорије поузданости, студент који положи овај предмет биће у стању да:

§  користи већи број теоријских модела расподела континуалне случајне променљиве;

§  одреди показатеље исправног рада и моделира поузданост елемената машинских система на основу статистичког скупа података о времену рада до отказа;

формира блок-дијаграм поузданости сложеног система и одреди поузданост система у функцији од поузданости саставних елемената и врши прорачуне елемената на бази поузданости.

Број часова наставе

30  предавања, 45  вежбања