Код предмета

6468

Шифра предмета

Б.7.1-O.21

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

7

Циљ предмета

Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система управљања за разноврсне класе техничких објеката.

Исход предмета

Садржаји предмета омогућавају студентима упознавање са моделима објеката управљања и основама анализе и пројектовања управљања за класе техничких објеката као и практични увид у основну управљачку опрему.

Број часова наставе

45  предавања, 45  вежбања