Код предмета

6415

Шифра предмета

Б.7.5-И. 13-1

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са основама технологије заваривања, конвенционалним и неконвенционалним поступцима заваривања, избор одговарајућег поступка заваривања и параметара заваривања за различите типове спојева и положај заваривања а сагласно материјалима који се заварују. Предмет изучава теоријску и практичну примену технологије заваривања.

Исход предмета

Студент поседује основна теоријска и практична знања о конвенционалним и неконвенционалним поступцима заваривања и њиховој примени на материјалима који се најчешће користе у индустрији.

Број часова наставе

45  предавања, 30  вежбања