Код предмета

6429

Шифра предмета

Б.7.6-И.14-5

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте упозна са методама реверзног инжењерства помоћу којих се израђују 3D геометријски модели на основу физичког модела објекта сложеног облика. Такође студенти се упознају са опремом и софтвером који се користи у процесима реверзног инжењерства.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да схвате принцип и примену реверзног инжењерства, сагледају значај, предности и недостатке појединих технологија реверзног инжењерства. Такође студенти су оспособљени да спроведу комплетан поступак реверзног инжењерства.

Број часова наставе

30  предавања, 45  вежбања