Код предмета

6465

Шифра предмета

Б.8.3 -И.17-6

Година/Семестар

IV/8

ЕСПБ

5

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте упозна са и читавим низом нових адитивних технологија познатихкао RP технологије (енгл. Rapid Prototyping), помоћу којих се израђују 3D запремински модели сложених облика директно из 3D CAD геометријских модела, а који су настали првенствено из потребе за скраћивањем времена до појаве одређеног производа на тржишту и имају све већу примену како у техници тако и у медицини, уметности и другим гранама.

Исход предмета

Студенти су оспособљени да схвате принципе и сагледају значај, предности и недостатке појединих адитивних технологија у односу на конвенционалне технологије, да одлуче у ком случају је  избор адитивних технологија економски оправдан, да изаберу, на основу захтеваних карактеристика производа, најбољу и економски исплативу адитивну технологију за израду истог, да примене адитивне технологије и у области израде алата и у директној производњи .

Број часова наставе

30  предавања, 30  вежбања