Код предмета

6433

Шифра предмета

Б.7.6-И.14-9

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних система и процеса као објеката управљања.

Исход предмета

Поседовање основних вештина и знања потрених за развој математичких модела типичних класа техничких система као и за њихову идентификацију и симулацију.

Број часова наставе

30  предавања, 45  вежбања