Код предмета

6416

Шифра предмета

Б.7.5-И. 13

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са основним појмовима, концепцијама и поступцима у одржавању машинских система, као и стицање потребних теоријских и практичних знања о одржавању транспортних средстава.

Исход предмета

Студент који положи овај предмет овладаће одржавањем машинских система и транспортних средстава, и моћи ће да дефинише и примени поступке надзора и оправке машинских склопова.

Број часова наставе

45  предавања, 30  вежбања