Код предмета

6450

Шифра предмета

Б.8.2 -И.16-1

Година/Семестар

IV/8

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Стицање знања о методологији и принципима систематског пројектовања друмских возила. Проучавање законских регулатива.

Исход предмета

Студент је способан да одговорно методолошки приступи процесу пројектовања друмских возила.

Број часова наставе

30  предавања, 30  вежбања