Код предмета

6410

Шифра предмета

Б.7.4-И. 12-7

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

6

Циљ предмета

§  Стицање нових знања из области опруга као погонских елемената

§  Упознавање са функционалним и конструкционим карактеристикама стандардних механичких функционалних елемената

§  Упознавање са савременим конструкционим решењима механичких функционалних елемената

Исход предмета

§  Oспoсoбљaвaњe зa примену и прорачун опруга као погонских елемената у мехатроничким уређајима

§  Оспособљеност за самостално решавање техничких проблема применом стандардних механичких функционалних елеманата

§  Способност за прилагођавање стандардних функционалних елемената конкретним техничким захтевима

Број часова наставе

45  предавања, 30  вежбања