Код предмета

6438

Шифра предмета

Б.8.1 -И.15-2

Година/Семестар

IV/8

ЕСПБ

6

Циљ предмета

Упознавање студената са теоријским основама софтверског инжењерства и програмирања (процедуралног, објектно оријентисаног и непроцедуралног).

Исход предмета

Студент ће након завршеног курса из предмета Пројектовање софтвера познавати основе софтверског инжењерства, основе програмирања, а биће у стању да прави једноставније програме у програмском језику Visual Basic.

Број часова наставе

30  предавања, 45  вежбања