Код предмета

6402

Шифра предмета

Б.7.2-O.22

Година/Семестар

IV/7

ЕСПБ

3

Циљ предмета

Предмет професионална етика инжењера треба да оспособи будуће стручњаке, који студирају на основним студијама, да професионално и са пуном одговорношћу остварују своје задатке – водећи рачуна о последицама које њихова делатност изазива. То се односи на краткорочне и локалне последице као и на оне које се јављају у дужем периоду и могу захватати регионалну и глобалну средину. Поред тога, програмом ће им бити предочене и последице које организација производње и саме делатности могу произвсти у међуљудским односима и статусу психофизичког интегритета запослених.

Исход предмета

Способност будућих инжењера да знања стечена током курса професионалне етике инжењера користе при свакодневним суочавањима са техничком, социјалном и еколошком средином у којој делују, и за коју су одговорни.

Број часова наставе

30  предавања, 15  вежбања